Algemene voorwaarden

 1. Definities
  1.1 In deze bepalingen wordt verstaan onder Ruiterfit:
  Eigenaar Ruiterfit
  Deelnemer/opdrachtgever: degene die met Ruiterfit een overeenkomst heeft gesloten tot het verzorgen van een ruiterfit activiteit.
 2. Toepasselijkheid
  2.1 Deze bepalingen zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake ruiterfitactiviteiten in de ruimste zin des woords.
 3. Totstandkoming van de overeenkomst
  3.1 De overeenkomst tussen Ruiterfit en deelnemer/opdrachtgever komt tot stand door: ondertekening door deelnemer/opdrachtgever van het inschrijfformulier of door ondertekening op de door Ruiterfit uitgebrachte offerte.
 4. Wijze van uitvoering van de opdracht
  4.1 Ruiterfit verbindt zich tot het met de grootste zorgvuldigheid uitvoeren van de activiteit, doch verleent ter zake geen enkele garantie ten aanzien van resultaten.
  4.2 Ruiterfit is gerechtigd in overleg met de deelnemer/opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden indien dit volgens Ruiterfit een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.
 5. Plaatsing
  5.1 Ruiterfit houdt zich het recht voor cursussen en/of activiteiten bij onvoldoende deelname te annuleren.
  5.2 Ruiterfit stelt cursusdata en cursustermijnen vast. Deze zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Wijzigen door Ruiterfit door welke oorzaak dan ook zullen de deelnemer/opdrachtgever nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst, of niet nakomen van enige verplichting welke uit de overeenkomst of samenhangend hiermee mocht voortvloeien.
 6. Overmacht
  6.1 Indien na de totstandkoming van een overeenkomst Ruiterfit niet in staat is deze na te komen ten gevolge van omstandigheden die bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren of waar Ruiterfit redelijkerwijs geen invloed op kon hebben, wordt de overeenkomst ontbonden. Deelnemer/opdrachtgever heeft als dan geen recht op schadevergoeding.
  6.2 Voorts heeft Ruiterfit het recht nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten indien ten gevolge van een wijziging van omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar was, en die buiten de invloedssfeer ligt, tijdelijk niet in staat is de verplichtingen na te komen. Ruiterfit dient de deelnemer/opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis te stellen.
 7. Betaling
  7.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dienen facturen te worden voldaan binnen veertien dagen na factuurdatum, doch in ieder geval vóór aanvang van de opleiding/cursus/activiteit zonder enige korting of verrekening, op een door Ruiterfit aangewezen bankrekeningnummer.
  7.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Ruiterfit gerechtigd zonder voorafgaande mededeling of sommatie vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 1,5% per maand aan deelnemer/opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt gezien.
  7.3 In geval van niet of niet tijdige betaling van deelnemer/opdrachtgever is Ruiterfit gerechtigd alle buitengerechtelijke kosten die daardoor zijn veroorzaakt van deelnemer/opdrachtgever te vorderen.
 8. Annulering door deelnemer/opdrachtgever
  8.1 Annulering dient schriftelijk te geschieden.
  8.2 Bij annulering tot vier weken vóór aanvang van de opleiding/cursus/activiteit wordt 25% van de opleiding/cursus/activiteitskosten met een minimum van € 125,- als annuleringskosten in rekening gebracht. Daarna wordt tot aan 2 weken voor de aanvang van de opleiding/cursus/activiteit 50% van het bedrag in rekening gebracht. Bij annulering korter dan twee weken vóór aanvang van de opleiding/cursus/activiteit heeft u geen recht op restitutie van de opleiding/cursus/activiteitskosten.
  8.3 Annulering na de geplande aanvangsdatum is niet mogelijk, behalve in geval van ernstige en onverwachte gebeurtenissen. In dat geval vindt er overleg plaats met de manager van Ruiterfit en kan een verklaring op papier worden geëist.
  8.4 Bij niet verschijnen van de deelnemer/opdrachtgever zijn de volledige opleiding/cursus/activiteit kosten verschuldigd.
 9. Ontbinding
  9.1 Gehele of gedeeltelijke ontbinding vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde.
  9.2 Deelnemer/opdrachtgever kan de overeenkomst eerst ontbinden nadat Ruiterfit in verzuim is gesteld, waarbij Ruiterfit een redelijke termijn is gegeven om alsnog aan de verplichtingen te voldoen dan wel de tekortkomingen te herstellen.
  9.3 Deelnemer/opdrachtgever is niet gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien hijzelf reeds in verzuim was met de nakoming van de op hem rustende verplichtingen.
  9.4 In geval Ruiterfit instemt met de ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim namens Ruiterfit, heeft Ruiterfit in alle gevallen recht op vergoeding van de kosten, gederfde winst en kosten die zijn gemaakt ter vaststelling van de schade. De deelnemer/opdrachtgever kan in geval van gedeeltelijke ontbinding geen aanspraak maken op het ongedaan maken van reeds door Ruiterfit verrichte prestaties. Voorts heeft Ruiterfit in geval van gedeeltelijke ontbinding onverminderd recht op betaling van het reeds door Ruiterfit geleverde dan wel door Ruiterfit reeds verrichte prestaties.
  9.5 Ruiterfit kan in ieder geval in de hierna te noemen omstandigheden de overeenkomst ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn:
  – deelnemer/opdrachtgever komt niet behoorlijk of niet tijdig enige verplichting uit de overeenkomst na;
  – het faillissement van deelnemer/opdrachtgever wordt aangevraagd;
  – aan deelnemer/opdrachtgever wordt surcéance van betaling verleend;
  – schuldsanering, liquidatie of (gedeeltelijke) overdracht van het bedrijf van deelnemer/opdrachtgever.
 10. Geheimhouding
  10.1 Ruiterfit en deelnemer/opdrachtgever zullen, ook na de beëindiging van de overeenkomst, geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle gegevens die hen in het kader van de totstandkoming en de uitvoering van de opdracht door de partij ter beschikking zijn gesteld en waarvan het vertrouwelijke karakter is aangegeven dan wel kan worden vermoed.
 11. Aansprakelijkheid
  11.1 Ruiterfit verplicht zich de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
  11.2 Ruiterfit is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening indien Ruiterfit, ondanks schriftelijke ingebrekestelling met inbegrip van redelijke termijn voor nakoming, toerekenbaar tekortschiet.
  11.3 In geval van aansprakelijkheid van Ruiterfit komt alleen de directe schade voor vergoeding in aanmerking. De hoogte van de schadevergoeding is beperkt tot het bedrag van de in de overeenkomst bedongen prijs.
  11.4 Ruiterfit is niet aansprakelijk voor schade uit diefstal of verlies.
  11.5 De deelnemer/opdrachtgever vrijwaart Ruiterfit – behoudens in geval van aansprakelijkheid op grond van 11.2 – tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van de schade, die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.
  11.6 De deelname aan een Ruiterfitactiviteit, -traject of –opleiding is geheel op eigen risico. Ruiterfit kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade en/of letsel van de deelnemer/opdrachtgever.
 12. Intellectueel eigendom
  12.1 Ruiterfit behoudt zich alle rechten van intellectuele en industriële eigendommen voor met betrekking tot de door Ruiterfit verstrekte leermiddelen.
  12.2 Het auteursrecht en alle eventuele overige rechten van intellectuele eigendom, alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot verstrekte adviezen, lesmateriaal, documentatie of (digitale) materialen komen uitsluitend toe aan Ruiterfit. Niets in deze overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van zodanige rechten, tenzij anders is overeengekomen. Met de ondertekening van de overeenkomst verplicht deelnemer/opdrachtgever zich het lesmateriaal, documentatie, of materialen niet aan derden ter beschikking te stellen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ruiterfit.
  12.3 Het lesmateriaal, verstrekte documentatie en/of (digitale) materialen mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ruiterfit. Het is deelnemer/opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding van het intellectueel eigendomsrecht van Ruiterfit te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken.
  12.4 Voor elke handeling in strijd met dit artikel is deelnemer/opdrachtgever een boete verschuldigd van € 5.000,00 of mindert het recht van Ruiterfit om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.
 13. Wet persoonsregistratie
  13.1 Ruiterfit zal gegevens van deelnemer/opdrachtgever opnemen in een geautomatiseerd systeem. De deelnemer/opdrachtgever is verplicht aan Ruiterfit, op eerste verzoek, de voor de administratie benodigde informatie te verschaffen. Ruiterfit zal hierbij de bepalingen voortvloeiende uit de Wet persoonsregistratie in acht nemen.
 14. Wijziging Algemene voorwaarden
  14.1 Ruiterfit is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Zij zal de deelnemer/opdrachtgever ten minste een maand voor de inwerkingtreding van zodanige wijziging hiervan schriftelijk in kennis stellen.
 15. Aanvullende overeenkomsten
  15.1 Deze algemene voorwaarden zijn automatisch van toepassing op aanvullende overeenkomsten en vervolgovereenkomsten tussen Ruiterfit en de deelnemer/opdrachtgever.
 16. Beroep op Algemene voorwaarden
  16.1 Naast Ruiterfit kunnen alle (rechts)personen, die bij de uitvoering van de overeenkomst tussen Ruiterfit en de deelnemer/opdrachtgever door Ruiterfit zijn ingeschakeld, een beroep doen op deze algemene voorwaarden.
 17. Toepasselijk recht en geschillen
  17.1 Op alle overeenkomsten tussen Ruiterfit en een deelnemer/opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
  In geval van geschillen zullen partijen trachten deze in onderling overleg op te lossen. Laatst gewijzigd op 01-06-2017